Faaliyet
Alanlarımız

Toplumların eğitim, kültür, sağlık, sosyal ve diğer alanlardaki gelişimlerine destek olan Tiga Vakfı aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir;

Eğitim ve staj programları düzenlemek, karşılıklı ve/veya karşılıksız burs, araştırma ve her türlü hibe destekleri sağlamak, seminer, çalıştay, sempozyum vb. çalışmalar yapmak, vakfın gayesine uygun olarak yürütülecek projeler için, ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan hibe, fon ve/veya kredi temin etmek, ilgili yurt içi ve/veya yurt dışı kurum ve kuruluşlara aynı ve/veya nakdi hibe sağlamak, program ve proje geliştirmek veya desteklemek,

Müstakil olarak veya üniversite ya da diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde, her düzeyde eğitim kurumları yurtlar, kütüphaneler, araştırma merkezleri, enstitüler, yaygın ve örgün eğitim kurumları ve kursları ile bunlara benzer eğitim ve kültür müesseseleri inşa ve tesis etmek, yönetmek, işletmek, geliştirmek ve bu kurulu olanlara bütün bu ve benzeri alanlarda destek vermek,

Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı merkezler, ortak çalışma alanları ve benzeri yapılar kurmak ve yönetmek, bu girişim ve projelere yatırımcıların ortak olmasını teşvik edici çalışmalar yapmak,

Sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,

Dijital sağlık çözümleri geliştirmek, bilişim ürünleri geliştirmek veya üretmek, müstakil olarak veya üniversite ya da diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde, lisansüstü program, sertifika, diploma ve derece programları yürütmek,

Süreli, süresiz yayın faaliyetlerinde bulunmak, raporlar yayınlamak, basılı, görsel, çevrimiçi ve benzeri yayınlar yapmak, ilgili alanlarda Türkiye’de ve dünyada yapılan yayınları izlemek ve bunlarla ilgili kütüphane ve arşivi oluşturmak, ulusal ve uluslararası resmi ve özel kişi, kuruluş ile kurumlarla iş birliği yapmak,

Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak isteyen kişilere vakıf faaliyetlerinde ilgi, yetenek ve bilgi birikimlerine uygun bir alanda sorumluluk vererek onların kişisel ve akademik gelişimlerini desteklemek, ilgili alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek veya desteklemek, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bu örneklerle sınırlı olmayacak şekilde ağaç dikme kampanyaları düzenlemek, hatıra ormanları oluşturmak, şehir içi dışı sosyal donatılar kurmak, park-bahçe ve yeşil alan düzenlemesi ile birlikte yenilenebilir enerji çözüm projeleri geliştirmek ve/veya uygulamak,

Kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerde bulunmak, merkezler kurmak ve benzeri çalışmalara destek olmak, yurt içinde ve dışında meydana gelebilecek tabii afetler neticesinde afet bölgesindeki yardıma muhtaç gerçek ve/veya tüzel kişilere gerekli yasal izinler alınarak doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmek, vakfın amaçlarından birinin veya birkaçının ya da tamamının gerçekleştirilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak faydalı ve gerekli görülen bilcümle faaliyetleri icra etmek.